Categorie archief: nieuws

Vaccinatie tegen COVID-19 gepauzeerd

De vaccinatie met het vaccin van AstraZeneca is van 15 t/m 28 maart stilgelegd door het ministerie van VWS. In het buitenland hebben een aantal personen na vaccinatie klachten zoals trombose gemeld. Het is op dit moment niet duidelijk of dit door het AstraZeneca-vaccin komt. Dit wordt in de komende twee weken nader onderzocht in Europa.
Het AstraZeneca-vaccin is in de afgelopen weken geprikt bij mensen geboren in 1956 en 1957, mensen met zwaar overgewicht (een BMI van 40 of hoger), mensen met het syndroom van Down die thuis wonen en bij zorgverleners. Behoort u tot deze groep en bent u in de afgelopen weken met dit vaccin geprikt, dan heeft u mogelijk vragen:

Ik ben met het vaccin van AstraZeneca gevaccineerd, wat moet ik nu doen?

Als u geprikt bent met het AstraZeneca-vaccin en heeft u geen klachten gehad, dan is er geen reden tot zorg.

Alleen als u kort geleden geprikt bent en u krijgt na drie dagen (weer) ziekteverschijnselen met daarbij onverwachte en/of onbekende klachten, en/of grotere of kleinere blauwe vlekjes (puntbloedingen) in de huid, dan luidt het advies om direct contact op te nemen met uw huisarts.

Ik ben nu 1x gevaccineerd met AstraZeneca. Wat betekent dit voor mijn 2e prik?

Tussen de twee vaccinaties met het vaccin van AstraZeneca zit 12 weken. Een 2e prik met hetzelfde vaccin wordt geadviseerd. De eerste vaccins van AstraZeneca zijn in Nederland op 12 februari 2021 toegediend. Voor het moment van de tweede prik zal er meer duidelijk zijn.
U hoeft niet zelf te bellen voor een nieuwe afspraak. Wij nodigen u opnieuw uit wanneer er duidelijkheid is over het vaccin.

Heeft u nog vragen over dit besluit? U vindt meer informatie op www.coronavaccinatie.nl. Ook kunt u met vragen naar het landelijk publieksinformatienummer van de overheid: 0800 – 1351 (tussen 08:00 en 20:00 uur bereikbaar).

 

 

Vaccinatie in onze praktijk start 26-02-2021

Op verschillende fronten wordt inmiddels zo snel mogelijk gevaccineerd tegen COVID-19. Ook wij huisartsen dragen hier aan bij, door te vaccineren met het AstraZeneca-vaccin. De komende tijd zullen wij zo snel als de vaccinvoorraad en de organisatie in de praktijk dat toelaat een specifieke groep patiënten gaan vaccineren.

Het RIVM heeft op basis van het advies van de Gezondheidsraad bepaald dat deze vaccinatie door de huisarts op dit moment alleen is voor:

  • mensen geboren in 1956 en 1957
  • 2 groepen patiënten met een hoog risico op een ernstig beloop van een COVID-19-infectie:
  1. mensen met zwaar overgewicht (een BMI van 40 of hoger), geboren tussen 1-1-1956 en 31-12-2002 (18 – 64 jaar)
  2. mensen met het syndroom van Down die thuis wonen, geboren tussen 1-1-1956 en 31-12-2002 (18 – 64 jaar)

Alle bij ons bekende patiënten uit deze groepen ontvangen uiterlijk 19-02-2021 een uitnodiging voor vaccinatie. Alleen wanneer u tot één van deze groepen behoort en op 22-02-2021 nog geen uitnodiging heeft ontvangen, kunt u hierover contact opnemen met de praktijk.

Voor alle andere patiënten geldt: op dit moment kunnen wij niet anders dan u om geduld vragen. Wij weten niet wanneer u aan de beurt bent voor vaccinatie.

Uiteraard staat onze patiëntenzorg voorop. We plannen het vaccineren zo in dat dit spoedig en goed kan plaatsvinden, naast de zorg voor al onze patiënten.

Samen krijgen we corona eronder.

 

Online inzage patiëntendossier

Het is nog niet mogelijk om per 1-7-2020 uw dossier digitaal in te zien, dit i.v.m. technische problemen bij de softwareleverancier.

Medio juli hopen we het opgelost te hebben.

Wij zullen u via deze site op de hoogte houden.

Wilt u in de tussentijd uw dossier inzien, neem dan telefonisch contact op met de assistente, zij kan u verder helpen.

 

Corona-virus

Corona-virus

In verband met het corona-virus en het besmettingsrisico vragen wij u dringend om niet spontaan naar de praktijk te komen.

Overleg altijd eerst telefonisch met de praktijk (ook voor normale klachten) zodat we een afspraak kunnen inplannen.

Heeft u een afspraak:

Dan vragen wij u (zo mogelijk) alleen te komen.

Kom niet te vroeg om de wachtkamer zo veel mogelijk leeg te houden. Indien u te vroeg bent, vragen wij u buiten te wachten.

Indien u koorts heeft en/of verkouden bent, vragen wij dit vooraf telefonisch te melden.

Wij vragen u geen gebruik te maken van het toilet.

U hoeft zich niet te melden aan de balie.

Na uw afspraak vragen wij u zo snel mogelijk weer naar buiten te lopen.

Indien nodig vragen wij u om telefonisch een vervolg afspraak te maken.

Nieuwe patiënten

De huisartsenpraktijk in Waalwijk zitten vol.

Wij beseffen dat er hierdoor Waalwijkers zijn zonder vaste huisarts. Daarom is onze praktijk vanaf 1 november 2019 tijdelijk weer geopend voor de inschrijving van nieuwe patiënten.

Let op: inschrijving is alleen mogelijk voor bewoners van Waalwijk (postcodegebied 5141 tot en met 5144), die dus ook ingeschreven dienen te staan in de Gemeente Waalwijk en nog geen vaste huisarts in de Langstraat regio hebben.

Indien u aan de bovenstaande voorwaarden voldoet en u wilt zich inschrijven als vaste patiënt bij onze huisartsenpraktijk dan kunt u contact opnemen met onze doktersassistente. Inschrijvingen worden alleen gehonoreerd als u:

  1. Een inschrijfformulier volledig heeft ingevuld en afgegeven
  2. Een geldig verzekeringsbewijs heeft getoond
  3. Een identiteitsbewijs heeft getoond
  4. Via u Burger Service Nummer heeft aangetoond daadwerkelijk in Waalwijk te wonen

Het inschrijfformulier kunt u ophalen bij onze balie.

Uw inschrijving wordt pas definitief als wij uw medisch dossier van uw vorige huisarts ontvangen hebben.

Privacyreglement van onze praktijk

Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze huisartsenpraktijk 

Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Huisartsenpraktijk

In onze huisartsenpraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

De plichten van de huisartsenpraktijk

Huisartsenpraktijk Baardwijk is volgens de AVG  de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

– Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld, namelijk voor zorgverlening, voor doelmatig beheer en beleid, voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.

– Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.

– U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.

– Alle medewerkers binnen huisartsenpraktijk Baardwijk hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.

– Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.

– Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Uw rechten als betrokkene:

U heeft de volgende rechten:

– Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.

– Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).

– Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.

– Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van       een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.

– Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.

– Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

– Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier[1] kenbaar maken aan huisartsenpraktijk Baardwijk. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals       een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van huisartsenpraktijk Baardwijk hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kan een gedeelte van uw vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk voor uw behandeling mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners uit de zorgketen (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de huisarts of de specialist).

Uitwisseling gegevens (LSP)
Huisartsenpraktijk Baardwijk wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven,  via het Landelijk Schakelpunt relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met de huisartsenpost (HAP). Bent u ’s avonds of in het weekend op de HAP geweest, dan deelt die op zijn beurt een waarneembericht met de huisartsenpraktijk. Zo weet de huisarts precies met welke klachten u op de HAP bent geweest en wat er naar aanleiding daarvan is ondernomen.

Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met uw apotheek en uw behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de huisarts aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens). Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo dragen wij als huisartsenpraktijk bij aan medicatieveiligheid.

Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude huisarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe huisarts.  De oude huisarts doet dit zo spoedig mogelijk , in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude huisarts heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe huisarts.

Uw medisch dossier wordt dan door uw huisarts persoonlijk of per aangetekende post overgedragen.  U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via e-mail aan de nieuwe huisarts worden overgedragen. Beide huisartsen moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn.

Vraag of klacht

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw huisarts hierover graag met u in gesprek.

[1] Toelichting op het aanvraagformulier

U moet er rekening mee  houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal vijftien jaar bewaard worden. U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u het formulier zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Huisartsenpraktijk Baardwijk is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kunt u dit op het formulier aangeven.